پروژه های شرکت آذین پرتو فیدار
بیمارستان حضرت فاطمه
بیمارستان محمدکرمانشاهی
بیمارستان شفا
بیمارستان حضرت فاطمه
بیمارستان محمدکرمانشاهی
بیمارستان شفا