بیمارستان حضرت فاطمه

یمارستان حضرت زهرا قم ، در سال 1361 ، تاسیس شد . بیمارستان حضرت زهرا قم ، مرکز آموزشی و درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی قم ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 74 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت
74

بخش های بستری بیمارستان حضرت زهرا قم
درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بیهوشی و درد - تغذیه و رژیم درمانی - مامایی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار
اتاق عمل زنان - پست پارتوم سرپایی - مراجعین سرپایی اورژانس - تخت زایمان - لیبر - اتاق عمل اورژانس سرپایی - كل مراجعین اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت زهرا قم
NICU - جراحی زنان - فوق تخصصی نوزادان - زایمان ( پست پارتوم بستری ) - تحت نظر زنان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت زهرا قم
NICU - جراحی زنان - فوق تخصصی نوزادان - زایمان ( پست پارتوم بستری ) - تحت نظر زنان

بیمارستان حضرت فاطمه