بیمارستان محمدکرمانشاهی

حوزه عملکردسوپروایزرآموزشی شامل:
1-تهیه وتدوین برنامه های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت درگروههای تحت پوشش
2-ارزیابی عملکرد آموزش وارتقاء سطح فعالیتهای آموزشی بخشهای مربوط به بیماران
3-پیشنهاد تهیه کتاب ،جزوه ،مجله ،وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاءآگاهی کارکنان تحت پوشش
4-تدوین برنامه های اموزشی وپیشنهاد تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر
5-تشکیل کمیته آموزشی وپیشنهادتشکیل کلاسهای آ :موزشی مستمر
6-همکاری ونظرخواهی ومشارکت باقسمتهای مختلف زیرمجموعه جهت استخراج نیازهای اموزشی
7-شرکت درسمینارها وکنگره هاجهت ارائه روشهای اثربخشی وارائه خدمات
8-ارزیابی نحوه عملکرد آموزشها
9-کنترل ونظارت وشرکت فعال رده پرستاری دربرنامه های آموزشی درشیفتهای مختلف
10-مشارکت درکمیته ارزشیابی مستمرکارکنان
11-بررسی رضایتمندی مددجویان وکارکنان

بیمارستان محمدکرمانشاهی