پروژه های شرکت آذین پرتو فیدار
بیمارستان شفا
بیمارستان شفا ساری
بیمارستان حضرت فاطمه
بیمارستان حضرت فاطمه ساوه
بیمارستان محمد کرمانشاهی
بیمارستان محمد کرمانشاهی کرمانشاه
بیمارستان قائم
بیمارستان قائم جیرفت
بیمارستان شفا
بیمارستان شفا ساری
بیمارستان حضرت فاطمه
بیمارستان حضرت فاطمه ساوه
بیمارستان محمد کرمانشاهی
بیمارستان محمد کرمانشاهی کرمانشاه
بیمارستان قائم
بیمارستان قائم جیرفت