مقالات
HIS چیست؟
HIS چیست؟

سیستم اطلاعات بیمارستانی. در معنای گسترده تر HIS را سیستم اطلاعاتی بهداشتی هم می گویند. واقعيت آن است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کار پروسه پرونده بستری يا سرپائي بیمار را انجام دهد. پائین آوردن زمان پذیرش ، زمان ترخیص ، زمان انتقال بیمار ، زمان ORDER نویسی و درخواستهای پاراکلینیکي ، زمان اخذ جوابها ، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده ، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و ... هست

سیستم های یکپارچه اطلاعات بیمارستانیHIS
سیستم های یکپارچه اطلاعات بیمارستانیHIS

در اداره بیمارستان انواع با طیف گسترده ای از فعالیت ها به انجام می رسد، بنابراین کاربرد تکنولوژی ممکن است در آن مورد استفاده فراوانی داشته باشد. کامپیوتر قادر است تا الگوهای جدید تصمیم سازی را ایجاد کرده و انواع تازه ای از تصمیمات، که هرگز بدون آن به سهولت بدست نمی آمد را پدید آورند. با کاستن از اطلاعات زاید و با توجه و دقت استفاده از کامپیوتر یک فرصت عالی برای بیمارستاانها فراهم می سازد، تا بهره وری عملیات را بهبود بخشیده، هزینه را کاهش دهند. ارائه تکنولوژی اطلاعات در محیط بیمارستان، نیازمندی روز افزون به داده های دقیق و بهنگام از منابع مختلف، نوآوری های تکنولوژی و آگاهی روز افزون به یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی در زیر چتر سیستم اطلاعات بیمارستانی را همسو نموده است.

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستان ها
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستان ها

مدیریت اطلاعات بهداشتی حرفه ای است که تمرکزآن بر داده های مراقبت بهداشتی و مدیریت منابع اطلاعات مراقبتی است و به اموری مانند گردآوری، تحلیل داده های مراقبت بهداشتی وتوزیع اطلاعات می پردازد. درهمین راستا سازمان های مراقبت بهداشتی برای انجام فعالیتهای مدیریت اطلاعات بهداشتی به بخشی سازمان یافته موسوم به بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی(HIM)نیاز پیداکردند.