خدمات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی
استفاده از مجموعه‌هاي نرم‌افزاري مديريت اطلاعات آزمايشگاهي (LIMS)، راهکاري مناسب براي سامان‌دهي و مديريت گردش اطلاعات در آزمايشگاه‌ها است. مديريت فرايندهاي آزمايشگاهي مانند فرايند انجام آزمون (از پذيرش نمونه از مشتري، بررسي فني، توزيع نمونه و انجام آزمون، تا ارايه نتايج به مشتري)، فرايندهاي مديريت کيفيت، فرايندهاي انبارش نمونه‌ها و همچنين فرايندهاي پشتيباني و نگهداري و تعميرات، از جمله توانمندي‌هاي اين دسته از نرم‌افزار است.

تعدادي از قابليت‌هاي مختلف و بسته‌هاي مکمل اين نرم‌افزارعبارتند از:
* مديريت اطلاعات پايه آزمايشگاه (تجهيزات و آزمون‌ها، استانداردها و پارامترها، مشتريان، پيمانکاران، تأمين‌کنندگان و غيره)؛
* مديريت سازمان و پرسنل (ايجاد ساختار سازماني به صورت گرافيکي، تعريف نقش‌هاي فرايندي پرسنل و سطوح دسترسي و غيره)؛
* مديريت تضمين کيفيت (تعريف سيستمي برنامه‌هاي مميزي، ثبت و کنترل مستندات، ارزيابي پيمانکاران و تأمين‎کنندگان، اقدامات اصلاحي و پيش‌گيرانه، دوره‌هاي آموزشي و غيره)؛
* مديريت نگهداري و تعميرات و کاليبراسيون (برنامه‌ريزي سيستمي نگهداري، تعميرات و کاليبراسيون به همراه ثبت کامل مستندات)؛
* مديريت انبار (انبارش نمونه‌هاي مشتريان، قطعات دستگاهي، مواد مصرفي، مديريت سفارش و خريد اقلام و غيره)؛
* مديريت ارتباط با مشتري (صفحه اختصاصي آزمايشگاه در بستر اينترنت، معرفي توانمندي‌هاي آزمايشگاه‌ها و خدمات آنها، امکان ثبت درخواست اينترنتي و پيگيري درخواست‌ها از سوي مشتري، امکان ارايه فاکتور و پرداخت اينترنتي هزينه‌ها، نظرسنجي و غيره).
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
379مشاهده