بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستان ها
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستان ها

مدیریت اطلاعات بهداشتی حرفه ای است که تمرکزآن بر داده های مراقبت بهداشتی و مدیریت منابع اطلاعات مراقبتی است و به اموری مانند گردآوری، تحلیل داده های مراقبت بهداشتی وتوزیع اطلاعات می پردازد. درهمین راستا سازمان های مراقبت بهداشتی برای انجام فعالیتهای مدیریت اطلاعات بهداشتی به بخشی سازمان یافته موسوم به بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی(HIM)نیاز پیداکردند. بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی با بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت ازطریق ارائه اطلاعات وآگاه نمودن مدیران با تهیه¬گزارشات و بازخوردهای عملیات روزانه؛ موجب تسهیل ارتباطات، یکپارچگی و انسجام اطلاعات، هماهنگی عملیات ونظارت برعملکردهای کارکنان شده است. باتوجه به اینکه این سیستم می تواند به عنوان ابزاری جهت کمک به فرایند تصمیم گیری مدیران برای تمرکز براهداف و بهبود کیفیت خدمات، مورد استفاده قرارگیرد دراین پژوهش وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش: مطالعه حاضر پژوهشی از نوع توصیفی – مقطعی بوده است که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه پژوهش مشتمل بر "سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران" میباشد. در این پژوهش به دلیل دسترسی به همه موارد مورد بررسی، حجم نمونه منطبق برحجم جامعه درنظرگرفته شد.گردآوری داده های موردنیاز به روش مشاهده و مصاحبه حضوری و با ابزار چک لیست و پرسشنامه انجام گردید .اعتبار پرسشنامه ازطریق تعیین محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد(Test-retest=0/83)سنجیده شد.در نهایت داده ها با استفاده ازآمار توصیفی درقالب جداول تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها:در همه مراکز مورد مطالعه، سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی بصورت دستی و کامپیوتری وجود داشت ودر 2/88 درصد مراکز،این سیستم بخشی از سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS) محسوب می شد. مدیران در همه مراکز مورد بررسی به داده¬های مربوط به اطلاعات دموگرافیک وثبت تشخیص ها بطورکامل دسترسی داشتند ؛ این در حالی است¬که دسترسی مدیران به داده های استخدام و بکارگیری کارکنان مقدرو نبود.در3/82 درصدمراکزازطبقه بندی آماری وکدگذاری بیماری¬ها جهت پردازش داده ها استفاده می¬کردند.در اکثر مراکز تحت مطالعه انواع گزارشات قابل تولید سیستم اطلاعات مدیریت بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی تهیه و ارائه میگردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل ازپژوهش حاضر بیانگر این است که با توجه به اهمیت وگستردگی اطلاعات، دسترسی مدیران بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی به سیستم های کاملا کامپیوتری و یکپارچه ضروری بنظر میرسد تا با دسترسی آسان به همه داده های موجود از جمله داده های کارکنان و داده های مالی و...بتوانند با برنامه ریزی دقیق تر، تصمیم گیری های موثرتری را اتخاذ نمایند.

۱۳۹۹ شنبه ۲۴ خرداد
627مشاهده