پاکسازی هوا با دوچرخه
پاکسازی هوا با دوچرخه

يک جوان خوش فکر هلندي تصميم دارد با توليد دوچرخه هايي که داراي صفحه بار الکتريکي مي باشد به راهکاري جديد به منظور پاکسازي هوا و تسويه هواي محيط اطراف کمک کند.طراحي اين دوچرخه جالب هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و آزمايش آن هنوز صورت نگرفته است.

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
600مشاهده